Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) για το μάθημα της Γυμναστικής

Οι γονείς των παιδιών της Α΄τάξης και όσων παιδιών της Β΄ και Γ΄τάξης δεν έχουν έγκυρο ΑΔΥΜ  πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν στο σχολείο το «Ατομικό Δελτίο Υγείας» (Α.Δ.Υ.Μ.) του μαθητή, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από γιατρό, μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.

Το Α.Δ.Υ.Μ.  (εκτύπωση)  είναι απαραίτητο για την ασφαλή συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στους «Αγώνες Αθλοπαιδείας», καθώς και τις λοιπές Σχολικές Αθλητικές και άλλες Δραστηριότητες και Σχολικούς Αγώνες (ενδοσχολικά, διασχολικά πρωταθλήματα, κτλ.). Στην περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί το «Ατομικό Δελτίο Υγείας» του μαθητή, είμαστε υποχρεωμένοι, για την ασφάλειά του, να μην επιτρέπουμε τη συμμετοχή του στο μάθημα της Γυμναστικής. 

Αν μετά την κατάθεση του ΑΔΥΜ επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή της κατάστασης υγείας του μαθητή ή των παραγόντων κινδύνου, οι γονείς υποχρεούνται άμεσα να καταθέσουν νέο, επικαιροποιημένο ΑΔΥΜ στο σχολείο.  

Comments are closed.