Αξιολόγηση μαθητών/τριών Γυμνασίου για το 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι για την αξιολόγηση της επίδοσης μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων θα ισχύσουν όσα ορίζει το άρθρο 86 του νέου νόμου 4823/2021. 

Σύμφωνα με το άρθρο για την αξιολόγηση, συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του με συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την οποία ο  εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης 

β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινήςμαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά,

γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, και οι διαθεματικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, 

δ) οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή ανάθεση και υποβολή/παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής δημιουργικής εργασίας ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης),

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ). 


Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες αυτές είναι:
α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης ή 
β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα. Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος.
Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ και της Ομάδας Β΄ των περ. α’ και β’, αντίστοιχα, της παρ. 1 του άρθρου 2 διενεργείται υποχρεωτικά μία (1)
τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης. Οι διδάσκοντες μαθήματα της Ομάδας Α’ και της Ομάδας Β’ δύνανται να επιλέξουν στο πρώτο και στο δεύτερο τετράμηνο, τον τρόπο διεξαγωγής της αξιολόγησης αυτής επιλέγοντας μεταξύ των εναλλακτικών που προβλέπονται στην περ. δ’ της παρ. 1. Στα μαθήματα της Ομάδας Γ΄ δεν διενεργείται καμία τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης. Οι ολιγόλεπτες δοκιμασίες πραγματοποιούνται με ή χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων γραπτών ερωτήσεων. Ο αριθμός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων δοκιμασιών που πραγματοποιούνται σε κάθε τετράμηνο επαφίενται στην κρίση του διδάσκοντος.

Ομάδα Α
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: Γλωσσική Διδασκαλία και
Νεοελληνική Λογοτεχνία.
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση.
Ιστορία.
Μαθηματικά.
Φυσική.
Βιολογία.
Αγγλικά.


Ομάδα Β
Γεωλογία-Γεωγραφία.
Χημεία.
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
Θρησκευτικά.
Δεύτερη ξένη γλώσσα.
Τεχνολογία – Πληροφορική.
Οικιακή Οικονομία.
Ομάδα Γ
Μουσική-Καλλιτεχνικά.
Φυσική Αγωγή.

Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών
α Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,
i) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή
ii) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία
(13).
β. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4).
Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε
περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα, τότε επαναλαμβάνει την τάξη.

γ. Για τα μαθήματα της Ομάδας Α’ οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β’ και της Ομάδας Γ’ οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές.
δ. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α’ και Β’ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή μαθητής της Γ’ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, σύμφωνα επαναλαμβάνει την τάξη.

Φοίτηση – Απουσίες 
Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Επαρκής – Ανεπαρκής φοίτηση 
Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).
Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες.
Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.

Προσμέτρηση απουσιών
Δεν υπάρχει διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.


Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν
Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε ή πρόκειται να απουσιάσει από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με ηλεκτρονικό μήνυμα.


Απουσίες από εκδηλώσεις του σχολείου 
Απουσία μαθητή/τριας από εκδηλώσεις που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, θεωρείται απουσία από όσες
διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

Απουσίες από εκδρομές – μετακινήσεις
Στις εκδρομές/μετακινήσεις στις οποίες δεν συμμετέχουν οι μαθητές/τριες, αλλά δεν παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να παρακολουθήσουν ειδικά
διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα καταχωρίζονται απουσίες. Απουσία μαθητή/τριας από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου θεωρείται απουσία από όλα τα ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησης του.

Comments are closed.